Regulamin

Regulamin serwisu ubrand.pl

Dzień dobry!

ubrand.pl to nowoczesna agencja interaktywna, w której możesz zamówić profesjonalną stronę internetową w niskiej cenie.

Tyle słowem wstępu, teraz czas na formalności. Administratorem serwisu ubrand.pl i jednocześnie usługodawcą, z którym możesz zawrzeć za pośrednictwem serwisu umowę o wykonanie strony internetowej jest Grzegorz Stalmach, 43-200 Pszczyna, ul. Francuska 8

Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zostały opisane m.in. zasady zawarcia za pośrednictwem serwisu umowy o wykonanie strony internetowej oraz szczegóły związane z realizacją zawartej w ten sposób umowy.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z regulaminem, jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem kontakt@ubrand.pl

Pozdrawiamy
zespół ubrand.pl

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą lub zawodową,
 2. Polityka Prywatności – polityka prywatności dostępna pod adresem https://ubrand.pl/polityka-prywatnosci,
 3. Regulamin – niniejszy regulamin dostępny pod adresem https://ubrand.pl/regulamin,
 4. Serwis – serwis internetowy działający pod adresem https://ubrand.pl,
 5. Umowa – umowa o wykonanie strony internetowej zawierana pomiędzy Klientem a Usługodawcą za pośrednictwem Serwisu, mocą której Usługodawca zobowiązuje się wykonać dla Klienta stronę internetową, a Klient zapłacić Usługodawcy wynagrodzenie,
 6. Usługodawca – Grzegorz Stalmach, 43-200 Pszczyna, ul. Francuska 8.

§ 2

Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Serwisu, Klient może zawrzeć z Usługodawcą Umowę.
 2. Usługodawca kieruje swoje usługi do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub zawodową. Osoba fizyczna zainteresowania zawarciem Umowy niezwiązanej z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową proszona jest o indywidualny kontakt z Usługodawcą, z pominięciem mechanizmu zamówienia dostępnego w Serwisie.
 3. Do korzystania z Serwisu nie jest koniecznie spełnienie szczególnych wymogów przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczające są:
  • dostęp do Internetu,
  • standardowy system operacyjny,
  • standardowa przeglądarka internetowa,
  • aktywny adres e-mail – wyłącznie do zawarcia Umowy.
  • aktywny numer telefonu – wyłącznie do zawarcia Umowy.
 4. Samo przeglądanie zawartości Serwisu możliwe jest anonimowo, tj. bez konieczności podawania jakichkolwiek danych. Zawarcie Umowy za pośrednictwem Serwisu nie jest możliwe anonimowo, tj. wymaga podania określonych danych osobowych.
 5. Samo przeglądanie zawartości Serwisu jest nieodpłatne. Natomiast Umowa zawierana za pośrednictwem Serwisu zawsze jest umową odpłatną.
 6. Zakazane jest podczas korzystania z Serwisu dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Serwisie.
 7. Ceny widoczne w Serwisie są cenami netto i należy do nich doliczyć podatek od towarów i usług wg aktualnie obowiązującej stawki.
 8. Obsługa Klientów odbywa się w dni robocze, w godzinach pomiędzy 9:00 a 15:00.

§ 3

Zawarcie Umowy

 1. W celu zawarcia z Usługodawcą Umowy, Klient musi podjąć następujące kroki:
  1. wybrać interesujący go pakiet spośród trzech, o których mowa w § 4 Regulaminu, wybrać szablon, podać dodatkowe informacje tj.: ilość i nazwę podstron, nazwę domeny, informacje o posiadaniu loga.
  2. kliknąć przycisk „Dalej” widoczny pod formularzem zamówienia,
  3. wypełnić formularz zamówienia, przechodząc przez kolejne jego kroki, podając imię osoby kontaktowej, aktywny email, oraz aktywny numer telefonu.
  4. zapoznać się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności, a następnie zaakceptować postanowienia tych dokumentów poprzez zaznaczenie stosownej treści checkboxa (akceptacja jest dobrowolna, ale niezbędna do zawarcia Umowy),
  5. kliknąć w przycisk „Zamów”, widoczny na dole formularza zamówienia.
 2. Po kliknięciu w przycisk „Złóż zamówienie”, Klientowi zostanie wyświetlony komunikat z informacją o potwierdzeniu złożenia zamówienia.
 3. Samo złożenie zamówienia nie prowadzi jeszcze do zawarcia Umowy. Poprzez złożenie zamówienia, Klient składa Usługodawcy ofertę zawarcia Umowy. Usługodawca ustosunkuje się do tej oferty najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych, kontaktując się z Klientem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w formularzu zamówienia. Do zawarcia Umowy dochodzi poprzez przyjęcie oferty przez Usługodawcę.
 4. Złożone zamówienie dotyczy wybranego przez Klienta pakietu. Po złożeniu zamówienia, a przed przyjęciem oferty przez Usługodawcę, Klient może dokonać zmiany wybranego w trakcie składania zamówienia pakietu. Takiej zmiany Klient może dokonać również już po przyjęciu oferty przez Usługodawcę, jak również po zapłacie Usługodawcy wynagrodzenia, z tym zastrzeżeniem, że po zapłacie wynagrodzenia Klient może jedynie wybrać wyższy pakiet, dopłacając różnicę w wysokości wynagrodzenia należnego Usługodawcy w ramach danego pakietu.

§ 4

Pakiety i zobowiązania stron

 1. Mocą zawartej Umowy, Usługodawca zobowiązuje się wykonać dla Klienta stronę internetową. Zakres prac zależny jest od wybranego przez Klienta pakietu. Dostępne pakiety opisane są w Serwisie. Wiążący jest opis pakietu widoczny w Serwisie w chwili składania zamówienia.
 2. Mocą zawartej Umowy, Klient zobowiązuje się zapłacić Usługodawcy wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia należnego Usługodawcy z tytułu Umowy zależy od wybranego przez Klienta pakietu. Wysokość wynagrodzenia wskazana jest w Serwisie w ramach informacji o każdym z pakietów. Wiążące jest wynagrodzenie widoczne w Serwisie w chwili składania zamówienia.

§ 5

Płatność wynagrodzenia

 1. Wynagrodzenie należne Usługodawcy płatne jest z góry przed przystąpieniem do wykonania strony internetowej. Płatność wynagrodzenia jest warunkiem przystąpienia do wykonania strony internetowej.
 2. Płatność wynagrodzenia następuje przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy. Szczegóły w tym zakresie Usługodawca przekaże Klientowi, przyjmując ofertę zawarcia Umowy zgodnie z § 3 ust. 3 umowy.
 3. Termin płatności wynagrodzenia wynosi 7 dni od zawarcia Umowy. Za dzień dokonania płatności uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Usługodawcy.
 4. W razie opóźnienia Klienta w zapłacie wynagrodzenia, Usługodawca może wstrzymać się z przystąpieniem do wykonywania strony internetowej do czasu zapłaty wynagrodzenia. Ponadto, w ciągu 30 dni od upływu terminu płatności wynagrodzenia, Usługodawca może odstąpić od Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu może przyjąć formę wiadomości e-mail.

§ 6

Wykonanie strony internetowej

 1. Strona internetowa zostanie wykonana w oparciu o szablon wybrany przez Klienta na etapie składania zamówienia. Jeśli klient wybrał szablon “Indywidualny”, strona wykonana zostanie zgodnie z ustaleniami z Klientem, po złożeniu zamówienia.
 2. Usługodawca wykona stronę internetową w ciągu 37 dni roboczych od zawarcia Umowy, przy czym termin ten może zostać przez Usługodawcę wydłużony w przypadku braku płatności wynagrodzenia w terminie, braku współpracy lub niezadowalającej współpracy Klienta z Usługodawcą w zakresie materiałów mających zostać wykorzystanych w ramach strony, siły wyższej lub innych okoliczności niezależnych od Usługodawcy, takich jak choroba, nieszczęśliwy wypadek, kradzież sprzętu wykorzystywanego do pracy.
 3. Niezwłocznie po zawarciu Umowy, nie później niż w ciągu 3 dnia od zawarcia Umowy, Klient zobowiązany jest ustalić z Usługodawcą zawartość strony internetowej, wraz ze wszystkimi jej podstronami, w tym udostępnić Usługodawcy wszelkie dane, informacje i materiały niezbędne do wykonania strony.
 4. Wszelkie ustalenia pomiędzy Usługodawcą a Klientem będą czynione za pośrednictwem poczty elektronicznej, lub telefonicznie.
 5. Dostarczając jakiekolwiek materiały Usługodawcy, Klient oświadcza, że jest uprawniony do ich rozpowszechniania w Internecie w ramach strony internetowej, którą ma wykonać Usługodawca. Klient będzie ponosić wyłączną odpowiedzialność za rozpowszechnianie tych materiałów na stronie internetowej.
 6. Usługodawca weryfikuje przydatność i poprawność otrzymywanych od Klienta materiałów. W razie potrzeby, Usługodawca poprosi Klienta o uzupełnienie lub poprawienie materiałów, co Klient powinien uczynić niezwłocznie, nie później niż w ciągu kolejnych 3 dni.
 7. Jeżeli Klient nie posiada odpowiednich materiałów do wykonania strony internetowej, może za dodatkową opłatą zlecić Usługodawcy ich przygotowanie lub nabycie od podmiotów trzecich. Pakiet wybrany przez Klienta może również obejmować dodatkowe świadczenia Usługodawcy związane ze stworzeniem określonych materiałów, w szczególności zakup określonej ilości zdjęć ze stocków, stworzenie określonej ilości tekstów do wykorzystania na stronie, co wynika zawsze z opisu pakietu. Jeżeli wybrany pakiet obejmuje takie świadczenia, akceptując Regulamin, Klient upoważnia Usługodawcę do nabycia stosowanych materiałów w swoim imieniu.
 8. Po wykonaniu projektu strony internetowej, Usługodawca przedstawi Klientowi projekt strony internetowej na serwerze Usługodawcy lub Klienta.
 9. Klient może zgłosić poprawki do propozycji strony internetowej w ramach jednej zbiorczej wiadomości e-mail. W takiej sytuacji, Usługodawca uwzględni je i przedstawi Klientowi kolejną propozycję strony w ciągu 7 dni. W ramach wynagrodzenia zapłaconego Usługodawcy, Klient ma prawo do trzech rund poprawek. Dalsze poprawki możliwe są za dodatkowym wynagrodzeniem, ustalanym indywidualnie przez strony.
 10. Po wykonaniu strony internetowej, zostanie ona zainstalowana na serwerze docelowym. W ramach zapłaconego przez Klienta wynagrodzenia, Usługodawca zawrze w imieniu Klienta umowę o świadczenie usługi hostingowej z następującym podmiotem: nazwa.pl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Medweckiego 17, 31-870 Kraków,
  zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia
  Wydział XI Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000594747 z kapitałem zakładowym w wysokości
  57 600 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów sześćset tysięcy złotych), REGON: 120805512,
  NIP: 6751402920. Akceptując Regulamin, Klient udziela Usługodawcy upoważnienia do zawarcia takiej umowy w swoim imieniu. Po zawarciu umowy o świadczenie usługi hostingowej i zainstalowaniu strony na serwerze, Usługodawca przekaże Klientowi wszelkie dane dostępowe, w tym dane do konta abonenta w panelu klienta nazwa.pl, dane dostępowe do serwera.
 11. W przypadku, gdy Klient posiada serwer, na którym strona ma zostać zainstalowana i zapewni Usługodawcy dostęp do tego serwera w celu instalacji strony, Klientowi przysługuje zniżka w wysokości 50 (słownie: pięćdziesiąt złotych) od wynagrodzenia należnego Usługodawcy.
 12. W przypadku, gdy Klient zleci zainstalowanie strony na serwerze Usługodawcy, Usługodawca będzie administrował serwerem na czas trwania Gwarancji o której mowa w § 8 Regulaminu  i pobierał opłatę w wysokości 50zł rocznie, począwszy od 1 dnia miesiąca, w którym usługa została wykonana przez Usługodawcę.

§ 7

Prawa autorskie

 1. Z chwilą instalacji strony internetowej na serwerze docelowym, Usługodawca udziela Klientowi licencji na rozpowszechnianie strony w Internecie w ramach jednej domeny.
 2. Licencja ma charakter niewyłączny.
 3. Licencja jest nieograniczona terytorialnie.
 4. Klient nie jest uprawniony do udzielania sublicencji ani do przenoszenia praw wynikających z udzielonej licencji na podmioty trzecie.
 5. Licencja zostaje udzielona na czas określony 5 lat, a po tym okresie przekształca się w licencję zawartą na czas nieokreślony.
 6. Klient zobowiązany jest utrzymywać w stopce strony internetowej informację o wykonawcy strony według następującego brzmienia: „(nazwa strony) | Copyright © Ubrand.pl (rok wykonania)”.
 7. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć licencję ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji, gdy Klient korzysta ze strony internetowej z przekroczeniem zakresu udzielonej licencji, w szczególności, gdy Klient udziela dalszych sublicencji, udostępnia szablon strony podmiotom trzecim.
 8. Licencja, o której mowa w ust. 1 powyżej, nie dotyczy materiałów wykorzystanych w ramach strony, co do których prawa autorskie przysługują podmiotom trzecim. W stosunku do tych materiałów, uprawnienie do ich rozpowszechniania w ramach strony zobowiązany jest posiadać Klient. W przypadku, gdy Usługodawca w ramach realizacji usługi dokonywał w imieniu Klienta zakupu określonych materiałów, Usługodawca wskaże Klientowi te materiały wraz z odesłaniem do warunków licencji, na której zostały nabyte.
 9. Licencja, o której mowa w ust. 1 powyżej nie dotyczy systemu do zarządzania treścią, w oparciu o który została wykonana strona internetowa. Treść licencji, na podstawie której możliwe jest korzystanie z systemu do zarządzania treścią dostępna jest tutaj: https://pl.wordpress.org/about/license/
 10. Celem uniknięcia wątpliwości, Usługodawca podkreśla, że uprawniony jest do udzielenia licencji jedynie na szablon strony internetowej oraz te elementy strony, który zostały wykonane przez Usługodawcę, w szczególności teksty. Do pozostałych elementów strony, w szczególności oprogramowania systemu zarządzania treścią, prawa nie przysługują Usługodawcy, lecz elementy te zostały wykorzystane na podstawie odpowiednich licencji udzielonych przez podmioty trzecie.

§ 8

Gwarancja

 1. Usługodawca wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu wad wykonanej strony internetowej (rękojmia).
 2. Usługodawca udziela gwarancji na okres 3 miesięcy liczony od dnia zainstalowania strony internetowej na serwerze docelowym. Gwarancja obejmuje naprawę błędów strony internetowej wynikających z okoliczności dotyczących Usługodawcy. Gwarancja nie obejmuje błędów wynikających z nieprawidłowego korzystania ze strony przez Klienta, w szczególności z samodzielnie wprowadzanych modyfikacji. Gwarancja nie obejmuje również jakichkolwiek świadczeń wykraczających poza pakiet, w ramach którego strona została zrealizowana. Oznacza to, że Klient nie może w ramach gwarancji domagać się wprowadzania dodatkowych elementów, które nie były przedmiotem Umowy.
 3. Po upływie okresu gwarancji, Klient może korzystać ze wsparcia technicznego świadczonego przez Usługodawcę za wynagrodzeniem ustalonym indywidualnie przez strony.
 4. Zgłoszenia gwarancyjne przyjmowane są drogą elektroniczną, pod adresem e-mail kontakt@ubrand.pl. Zgłoszenia będą obsługiwane na bieżąco z deklarowanym czasem reakcji do 14 dni roboczych. Czas potrzebny na realizację świadczeń gwarancyjnych nie powinien przekroczyć 30 dni roboczych.

§ 9

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są w celu zawarcia i realizacji Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a następnie na potrzeby ewentualnego ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń związanych z Umową oraz w celach archiwalnych i statystycznych, w szczególności w celu identyfikacji powracających klientów, co stanowi uzasadniony interes Usługodawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe Klienta zawarte w treści faktur będą również przetwarzane w celu wypełniania przez Usługodawcę obowiązków nakładanych na niego przez przepisy prawa w zakresie podatków i rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 3. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez Usługodawcę do czasu upływu przedawnienia roszczeń z tytułu Umowy i w tym okresie Klient nie może domagać się usunięcia jego danych osobowych.
 4. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Usługodawca będzie nadal przechowywać dane osobowe Klienta w celach archiwalnych i statystycznych, w szczególności w celu identyfikacji powracających klientów. Usługodawca będzie przechowywał dane w tych celach przez cały okres prowadzenia działalności gospodarczej. Klient może sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu danych osobowych przez Usługodawcę, żądając usunięcia jego danych z bazy Usługodawcy. W takiej sytuacji, dane Klienta zostaną usunięte z bazy Usługodawcy, przy czym w pewnej części mogą być nadal przechowywane w ramach ewidencji obsługi żądań podmiotów uprawnionych, w zakresie jaki jest konieczny, by Usługodawca, zgodnie z zasadą rozliczalności, był w stanie wykazać obsługę żądań Klienta związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych.
 5. Dane osobowe Klienta zawarte w treści faktur będą przechowywane w ramach dokumentacji księgowej przez okres wymagany przepisami prawa. Sprostowanie tych danych możliwe jest wyłącznie w ramach faktury korygującej lub noty korygującej. Klient nie może domagać się usunięcia swoich danych osobowych z dokumentacji księgowej przez okres, w jakim Usługodawca zobowiązany jest przechowywać dokumentację księgową.
 6. Odbiorcą danych osobowych Klienta zawartych w treści faktur będą urzędy skarbowe i inne organy, w stosunku do których na Usługodawcy ciążą określone obowiązki, w szczególności obowiązki sprawozdawcze. Przekazywanie tych danych opiera się na przepisach prawa.
 7. W przetwarzaniu danych osobowych Klienta będą brać udział następujące podmioty:
  • hostingodawca przechowujący dane osobowe na serwerze,
  • biuro rachunkowe przetwarzające dane osobowe widoczne na fakturze,
  • podwykonawcy biorący udział w procesie świadczenia usług na rzecz Klienta.
 8. Klient ma prawo żądania do Usługodawcy dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych, z zastrzeżeniem ograniczeń opisanych powyżej oraz ograniczeń wynikających z ogólnych zasad realizacji uprawnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 16 – 21 RODO. Klient ma również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli stwierdzi, że jego dane przetwarzane są niezgodnie z prawem.
 9. Podanie danych osobowych przez Klienta jest warunkiem zawarcia Umowy.

§ 10

Postanowienia końcowe

 1. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów związanych z korzystaniem z Serwisu oraz z zawartymi Umowami jest polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Usługodawcę.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w chwili jego akceptacji na etapie składania zamówienia.
 3. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są w formacie pdf.
 4. Zamieszczona w serwisie ubrand.pl oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego

Skontaktuj się

Skontaktuj się z nami za pomocą formularza lub danych kontaktowych. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.